Domov > O Abanki > Vizitka

Vizitka

Abanka d.d.

Kontaktni podatki Drugi podatki
sedež: Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana transakcijski račun: SI56 0100 0000 0500 021
telefon: 01/47 18 100 BIC koda: ABANSI2X
telefaks: 01/43 25 165 identifikacijska številka za DDV: SI68297530
spletni naslov: http://www.abanka.si matična številka: 5026024
naslov e-pošte: info@abanka.si osnovni kapital: 30.045.067,60 EUR (celoten osnovni kapital je vpoklican)

Abanka d.d. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod reg. št. vl.: 1/02828/00 in ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev in sledečih finančnih storitev: faktoring, izdajanje garancij in drugih jamstev, kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih poslov, trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,  trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, zbiranje, analizo in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb, posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni čeki, bančne menice), oddajanje sefov, storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade, opravljanje storitev plačilnega prometa, opravljanje skrbniških storitev.

Abanka d.d. je članica Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja bank Slovenije.