Domov > O Abanki > Splošni pogoji spletnih strani Akeša

Splošni pogoji spletnih strani Akeša

Nahajate se na spletnih straneh Akeša, tržne podznamke Abanke (v nadaljevanju: spletne strani). Vaš dostop do teh spletnih strani in njihovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Z vstopom na spletne strani potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate, ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Abanka si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Zato vam priporočamo, da se redno seznanjate z morebitnimi spremembami in dopolnitvami teh splošnih pogojev, ki bodo objavljene na tem spletnem portalu. Za vse osebe, ki vstopijo na spletni portal, se uporablja izraz uporabnik.

Izjava o sprejemljivosti

Abanka in povezane družbe kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do strank ne prevzemajo odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Ti so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih Abanke in povezanih družb.

Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem portalu, kot tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega portala nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Abanke.

Avtorske pravice / blagovne znamke

Ta spletni portal je intelektualna lastnina Abanke in povezanih družb. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem portalu (v nadaljevanju: vsebina), so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem portalu ali prek njega, za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem portalu, so ali last Abanke ali povezanih družb ali objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh slik predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem portalu, so last Abanke ali povezanih družb ali tretjih oseb. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega od teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja Abanke ali povezanih družb ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov.

Registrirane storitvene znamke Abanke so: Abanka, Abanet, Abacom, Akeš, Abasms, Abacent in Abafon.

Hipertekstovne povezave

Ta spletni portal lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, tako da uporabniku omogoči, da zapusti ta spletni portal in si ogleda material v lasti tretje osebe ali da material v lasti tretje osebe prenese na ta spletni portal s pomočjo "obratnih" hipertekstovnih povezav (v nadaljevanju: povezane spletne strani). Abanka in povezane družbe niso upravičene spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine na povezanih spletnih straneh. Dejstvo, da Abanka ali povezane družbe nudijo povezavo z določeno spletno stranjo ne vključuje nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali povezave v zvezi s to stranjo, njenimi lastniki ali ponudniki. Uporaba informacij s spleta in zanašanje na te informacije prinašajo določena tveganja, zato vas pozivamo, da se s temi tveganji dobro seznanite, preden se zanesete na tovrstne informacije iz povezanih strani, jih uporabite ali pridobivate.

Brez jamstev

Vsebina na tem spletnem portalu je zgolj informativne narave. Abanka in povezane družbe ne prevzemajo nobene odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov.

Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. Abanka in povezane družbe izrecno izključujejo lastno odgovornost za tovrstne netočnosti ali napake.

Vse vsebine na tem spletnem portalu so podvržene spremembam in lahko kadar koli postanejo netočne ali napačne. Abanka in povezane družbe ne jamčijo in ne zagotavljajo, da je vsebina spletnega portala popolna ali posodobljena.

Abanka in povezane družbe niso zavezane posodabljati katere koli vsebine spletnega portala. Abanka in povezane družbe lahko vsebino spletnega portala spremenijo kadar koli brez predhodnega obvestila. Abanka in povezane družbe lahko kadar koli izboljšajo ali spremenijo spletni portal.

Abanka in povezane družbe prav tako niso odgovorne za:

 • točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnem portalu objavi tretja oseba,
 • katero koli vsebino, objavljeno na povezanih spletnih straneh in
 • lastnosti ali zanesljivost katerega koli proizvoda ali storitve, ki je pridobljena na povezanih spletnih straneh.

Abanka in povezane družbe ne odgovarjajo za obliko in vsebino podatkov, ki so posredovani s pomočjo hipertekstovnih povezav na druge informacijske strežnike.

Omejitev odgovornosti za uporabo spletnega portala in povezanih spletnih strani

Abanka in povezane družbe, kateri koli njihov uslužbenec, direktor, zaposleni ali zastopnik niso odgovorni za katero koli sedanjo ali bodočo, neposredno ali posredno škodo (ki vključuje tudi izgubljeni dobiček, stroške za izvedbo nadomestne storitve ali izgubljene priložnosti), ki izhaja iz ali je povezana z uporabo spletnega portala ali povezanih spletnih strani ali nezmožnostjo uporabe spletnega portala ali povezanih spletnih strani. Navedena omejitev odgovornosti velja tudi v primeru, če so bile Abanka in povezane družbe seznanjene z možnostjo nastanka tovrstne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje, vendar ni omejena le na prenos katerih koli virusov, ki lahko okužijo uporabnikovo opremo, okvaro na mehanski ali elektronski opremi, komunikacijskih linijah, telefonu ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije (na primer: ne morete se povezati s svojim ponudnikom spletnih storitev), nepooblaščen dostop, krajo, napake operaterja, stavke ali druge probleme v zvezi z delom ali katero koli višjo silo. Abanka in povezane družbe ne jamčijo za stalen, neprekinjen ali varen dostop do spletnega portala.

Abanka in povezane družbe v nobenem primeru niso odgovorne za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel bodisi na informacije (ne glede na to ali pravilne ali napačne), objavljene na spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh, bodisi na kateri koli produkt ali storitev, ki jih je pridobil na povezanih spletnih straneh. Uporabnik je odgovoren za preverjanje točnosti, popolnosti ali uporabnosti vsakršnega mnenja, nasveta ali druge vsebine, ki je na voljo na spletnem portalu ali dostopno na povezanih spletnih straneh. Prosimo, da se glede ocene katerega koli mnenja, nasveta, produkta, proizvoda, storitve ali druge vsebine posvetujete z ustreznimi strokovnjaki, ter da vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem portalu ali na povezanih spletnih straneh, pred uporabo nujno preverite pri uslužbencih Abanke in povezanih družb ali pri drugih ustreznih strokovnjakih.

Omejitev odgovornosti za informacije o storitvah drugih oseb, objavljenih na spletnem portalu

V primerih paketnih storitev, pri katerih so storitve Abanke in povezanih družb dopolnjenje s storitvami drugih gospodarskih družb oziroma drugih oseb (v nadaljevanju: drugih oseb), Abanka in povezane družbe na spletnem portalu omogočajo drugim osebam objavo podatkov (in dostop do povezanih spletnih strani drugih oseb), namenjenih zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavljajo nasveta ali ponudbe. Ker so vsi tako objavljeni podatki zgolj informativne narave, jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih Abanke in povezanih družb oziroma pri delavcih drugih oseb, če se informacije nanašajo na njihovo storitev.

Vsi zahtevki glede kakršne koli napake ali kršitve, ki nastanejo v zvezi s storitvami drugih oseb, glede katerih so bile objavljene informacije na spletnem portalu, se uveljavljajo izključno proti tej drugi osebi. Abanka in povezane družbe izključujejo kakršno koli lastno odgovornost, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli neposredno, dodatno, posebno, posledično, naključno ali  posredno škodo v zvezi z blagom ali storitvami, glede katerih so bile informacije objavljene na spletnem portalu, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli dejanje, napako, opustitev, poškodbo, izgubo, nezgodo, zamudo ali nepravilnost, ki je posledica napake, malomarnosti ali drugega ravnanja druge osebe, in so s tem Abanka in povezane družbe razbremenjene kakršne koli odgovornosti glede navedenega. Vendar pa določilo tega odstavka v ničemer ne omejuje pravic oziroma zahtevkov uporabnikov po predpisih o varstvu potrošnikov.

Zaupnost uporabniških komunikacij

Abanka in povezane družbe bodo varovale osebne podatke (registriranih) uporabnikov, posredovane neposredno Abanki in povezanim družbam, razen če je v zakonu določeno drugače. Politika Abanke in povezanih družb glede pridobivanja in varstva osebnih podatkov je razvidna iz izjave o zasebnosti podatkov na spletu in zavarovanja zbirk osebnih podatkov v Abanki in povezanih družbah.

Za povezane spletne strani lahko veljajo določila o zaupnosti, ki se razlikujejo od določil v teh splošnih pogojih. Abanka in povezane družbe niso odgovorne za tovrstna določila in izrecno izključujejo kakršno koli lastno odgovornost zaradi tovrstnih določil.

Povezana spletna mesta

Abanka in povezane družbe prepovedujejo predpomnjenje, nepooblaščene hipertekstovne povezave na spletni portal in "framing" katere koli vsebine, dosegljive prek spletnega portala. Abanka in povezane družbe si pridržujejo pravico onemogočanja kakršnih koli nepooblaščenih povezav ali okvirjev in izrecno izključuje lastno odgovornost za vsebino, objavljeno na katerih koli drugih povezanih spletnih straneh. Uporabnik dostopa do povezanih spletnih strani na lastno odgovornost.

Za povezane spletne strani lahko veljajo splošni pogoji, določbe o zasebnosti in zaupnosti podatkov,  določbe o prenosu osebnih podatkov in druge določbe, ki se razlikujejo od določb, navedenih na tem spletnem portalu. Abanka in povezane družbe niso odgovorne za takšne določbe in izrecno izključujejo vsakršno lastno odgovornost glede teh določb.

Brez nasvetov ali ponudb glede vlaganj

Vsebina tega spletnega portala je namenjena zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavlja nasveta ali ponudbe, ne glede na to, v kakšnem besedilu ali obliki je predstavljena. Nič na spletnem portalu ni mišljeno kot nasvet glede vlaganj.

Vsi objavljeni podatki na tem spletnem portalu so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih Abanke in povezanih družb.

Informativni izračuni na spletnem portalu

Izračuni na spletnem portalu so informativni in upoštevajo pogoje in predpostavke, veljavne na dan izračuna. Informativni izračun za Abanko ali povezane družbe ni zavezujoč, natančen izračun pa lahko pridobite v poslovalnicah Abanke ali na sedežih povezanih družb.

Informacije, ki zadevajo prihodnost

Nekatere informacije na tem spletnem portalu vsebujejo izjave, ki zadevajo prihodnost in vključujejo določeno mero tveganja in negotovosti, zato so veljavne samo na dan nastanka. Izjave glede prihodnosti prepoznamo po tem, da vključujejo besede "verjeti", "pričakovati", "predvidevati", "optimistično", "nameravati", "načrtovati", "bo/bodo" ali podobne izraze. Uporabniki naj se na te izjave ne zanašajo, saj veljajo samo na dan nastanka. Abanka in povezane družbe ne prevzemajo odgovornosti za posodabljanje ali revidiranje kakršnih koli izjav ali informacij objavljenih na spletnem portalu.

Obvestila za javnost

Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, ki so na spletnem portalu predstavljena, so bila, kolikor je Abanki in povezanim družbam znano, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. Abanka in povezane družbe ne prevzemajo odgovornosti za posodabljanje informacij, ki jih vsebuje katero koli tovrstno gradivo. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem portalu.

Spremembe pogojev uporabe

Abanka in povezane družbe si pridržujejo pravico, da kadar koli spremenijo ali dopolnijo te splošne pogoje. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinjate.

Kršenje pogojev uporabe

Abanka in povezane družbe si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev poslužijo vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega portala z določenega spletnega naslova.

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega portala, se lahko sproži sodni pregon.

Značilnosti "piškotkov"

Abanka in povezane družbe si pridržujejo pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki "piškotka" ("cookie") ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov.

Naslovi

Naslovi v teh splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev ter na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote nimajo vpliva.

Pristojnosti / veljavno pravo

Uporabniki  soglašajo, da za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega portala ali ki bi bili z uporabo tega spletnega portala kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.

 

V tej Izjavi o zasebnosti podatkov na spletu je opredeljena politika Abanke glede zbiranja, uporabe in varovanja podatkov o registriranih uporabnikih na tem spletnem portalu.

Kakšne podatke zbiramo in kako jih uporabljamo

Sledenje aktivnostim na spletnem portalu

Ko brskate po tem spletnem portalu in niste prijavljeni za nobeno spletno storitev Abanke, brskate anonimno. Medtem ko brskate, vaših osebnih podatkov - kot so na primer ime in priimek, naslov, telefonska številka ali naslov e-pošte - ne zbiramo.

Vendar pa sledimo, kako naš spletni portal uporabljajo tako anonimni uporabniki kot registrirani uporabniki. Eden od načinov sledenja, ki ga uporabljamo in je splošno znano pod imenom "piškotek" ("cookie"), je kratek tekstovni niz, ki ga pošljemo na vaš brskalnik. Piškotki zbirajo informacije, vključno s podatki o strežniku, s katerim je vaš računalnik povezan, tipu vašega brskalnika (npr. Internet Explorer ali Firefox) ter podatke o tem, ali ste se na pasični ali drugačen oglas Abanke odzvali prek drugega in katerega spletnega mesta ali povezave iz e-pošte ali RSS vsebine. Piškotek ne more pridobiti nobenih podatkov z vašega diska, prenašati računalniških virusov ali zabeležiti naslova vaše e-pošte ali katerih koli drugih osebnih podatkov.

Drugi način sledenja aktivnostim na spletnem portalu vključuje uporabo transparentne grafike tipa "Clear GIF", "Web Bug" ali "Web Beacon". Te slike štejejo število uporabnikov, ki obiščejo spletni portal prek posameznih pasičnih ali drugačnih oglasov izven spletnega portala ali prek povezav iz e-pošte.

Spletne strani za spremljanje aktivnosti koristijo orodje »Google Analytics«, ki ga omogoča Google, Inc. in je namenjeno spremljanju in analiziranju obiska. Splošni pogoji uporabe storitve »Google Analytics« so dostopni na povezavi http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Zbirajo se zgolj anonimni podatki o uporabi in so shranjeni na strežnikih podjetja Google, Inc. v Združenih Državah Amerike.

Zbrani podatki se koristijo za namene spremljave aktivnosti, ki nam omogoča izboljšanje uporabniške izkušnje.

Z uporabo spletnih strani uporabnik privoli v obdelavo podatkov na način in namen, kot je opisan zgoraj.

Podatki, ki jih zberemo ob prijavi na E-obvestila:

 • ime,
 • e-naslov,
 • datum rojstva.

Neobvezno nam lahko posredujete tudi naslednje podatke:

 • mobilna številka.

Podatki, ki jih zberemo ob izpolnitvi obrazcev na spletnem portalu

S potrditvijo vnesenih podatkov v izbrane obrazce dovoljujete, da Abanka ali povezana družba v izbranih obrazcih navedene podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo strank, obdelave preteklega obnašanja na spletnem portalu in nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje strank o morebitnih napakah pri storitvah, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev, nagradnih razpisov v reklamne namene in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.

Podatke iz izbranih obrazcev lahko Abanka ali povezana družba obdeluje do pisnega preklica privolitve odgovorne osebe, ki je izbrane obrazce potrdila. Pisni preklic privolitve lahko odgovorna oseba posreduje Abanki ali povezani družbi. Ne glede na preklic bo Abanka  ali povezana družba omenjene podatke še naprej uporabljala, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.

Kako uporabljamo osebne podatke

Ko postanete registrirani uporabnik spletnega portala, te podatke uporabimo pri posredovanju storitev, za katere ste se prijavili. Skupaj z vašimi podatki, ki jih imamo zato, ker ste registrirani uporabnik spletnega portala, javno dostopnimi informacijami ter preferencami, ki ste jih sami navedli, te podatke uporabljamo za prilagajanje spletnih možnosti vašim željam ter za to, da vam lahko ponudimo boljše spletne in nespletne ponudbe in posodobitve.

Uporabnik tako dovoljuje banki, da njegove osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja tudi za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo strank, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev, nagradnih razpisov v reklamne namene in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Banka lahko obdeluje osebne podatke za namene, določene v tem odstavku, do pisnega preklica uporabnika.

Kako uporabljamo vaš naslov e-pošte

Vaš naslov e-pošte lahko uporabimo za to, da vam pošljemo naslednje vrste elektronskih obvestil:

 • občasna sporočila o naših storitvah ter prodajne ponudbe Abanke in povezanih družb,
 • elektronske novice o storitvah Abanke, na katere ste prijavljeni,
 • ugodne ponudbe naših poslovnih partnerjev, ki vam jih pošljemo v njihovem imenu,
 • obvestila o storitvah, povezanih z vašim računom,
 • druga obvestila, za katera ste se sami prijavili.

Kadar koli se lahko odločite, da ne želite prejemati ponudb in / ali drugih obvestil Abanke in povezanih družb po elektronski pošti. Ne glede na vašo izjavo, da ne želite več prejemati ponudb in / ali drugih obvestil Abanke in povezanih družb po elektronski pošti, vam bomo še naprej pošiljali obvestila o spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev, tarife, obrestnih mer ali drugih pogodbenih pogojev za tiste storitve, glede katerih ste z Abanko ali povezano družbo v trajnem razmerju.

Da bi naše ponudbe prek elektronske pošte oblikovali čim bolj po vašem okusu, lahko uporabimo podatke, ki ste nam jih posredovali in informacije iz zunanjih virov, kot so npr. podatki Statističnega urada Republike Slovenije.
Ponudbe za storitve Abanke in povezanih družb vam po elektronski pošti lahko pošljejo tudi druga podjetja, če ste sami zahtevali, da vam podjetje pošilja ponudbe svojih partnerjev in / ali oglaševalcev. Abanka in povezane družbe tem podjetjem ne posreduje vaših osebnih podatkov. Če ne želite prejemati ponudb drugih podjetij, ki vam jih lahko pošiljajo v našem imenu, se ravnajte po navodilih zadevnega podjetja.

Nastavitev preferenc za "piškotke" ("cookies")
Vaš spletni brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvesti, kadar se na brskalnik namesti "piškotek". Vaš brskalnik lahko nastavite tudi tako, da zavrne ali sprejme vse "piškotke". Ti programi so nujni za upravljanje spletnega portala in zaradi varnosti.

Oglasi, povezani s tem spletnim portalom

Abanka in povezane družbe najema druga podjetja, da njene pasične ali drugačne oglase postavijo na druga spletna mesta ter pri tem izvajajo dejavnosti sledenja in poročanja (oglaševalski strežniki tretjih strank). Pri opravljanju svojega dela ta podjetja ne zbirajo osebnih podatkov za Abanko in povezane družbe in tudi Abanka in povezane družbe jim ne posredujejo nobenih osebnih podatkov.
Za oglaševalske strežnike tretjih strank veljajo njihove lastne politike na področju zasebnosti podatkov.

Vaša izbira trženja

Če ne želite več prejemati ponudb ali drugih obvestil po elektronski pošti, izberite sklop Moja  Abanka v pasici na vrhu zaslona, nato možnost Urejanja podatkov in odkljukajte tiste vsebine, katerih ne želite več prejemati. Vse ponudbe in druga obvestila, ki vam jih Abanka in povezane družbe pošiljajo po elektronski pošti, vsebujejo navodila, kako zavrniti prejemanje ponudb ali drugih obvestil v prihodnje. Ta navodila so podana na spodnjem robu sporočila v elektronski pošti. V primeru, da dobivate ločena obvestila o različnih storitvah Abanke in povezanih družb, morate odgovoriti nanje in zavrniti vsako obvestilo posebej.

Varstvo podatkov

Povezovanje z drugimi spletnimi mesti

Vedeti morate, da druga spletna mesta, s katerimi se povežete prek spletne strani ali elektronske pošte, lahko vsebujejo določila o zasebnosti podatkov, ki se razlikujejo od določil te Izjave o zasebnosti podatkov na spletu. Da bi zaščitili vašo zasebnost, vam priporočamo, da si ogledate izjave o zaupnosti na drugih spletnih mestih, ki jih obiščete.

Načela glede zasebnosti podatkov o uporabnikih

Zbiramo samo tiste podatke o uporabnikih, ki jih potrebujemo, uporabnikom pa pojasnimo, kako jih uporabljamo

Pri zbiranju podatkov o uporabnikih se omejimo na tiste, ki jih potrebujemo za prilagajanje spletnega portala, opravljanje storitev za (prijavljene) uporabnike, ponujanje novih storitev in delovanje v skladu s zakonskimi zahtevami in predpisi. Svojim uporabnikom tudi pojasnimo splošno uporabo podatkov, ki jih zbiramo o njih, ter na njihovo zahtevo ponudimo tudi dodatna pojasnila.

Uporabniki lahko izberejo, kako se bodo podatki o njih uporabljali

Ta spletni portal registriranim uporabnikom nudi možnost, da izberejo "zavrnitev", kadar se odločajo o tem, ali naj se njihovi podatki uporabijo za oblikovanje prodajnih ponudb. Med te tržne izbire sodijo ponudbe Abanke in povezanih družb za storitve ter ponudbe naših poslovnih partnerjev. Seveda pa še vedno lahko prejemajo univerzalne ponudbe in obvestila, na katera so se prijavili.

Zagotavljamo kakovost podatkov

Uporabljamo napredno tehnologijo, dokumentirane postopke in prakse internega spremljanja, s čimer zagotavljamo, da so podatki o uporabnikih obdelani hitro, natančno in v celoti.
Uporabljamo smotrno varnostno zaščito podatkov

Dostop do sistemov s podatki o registriranih uporabnikih dovoljujemo le tistim, ki jih izrecno rabijo za opravljanje svojih delovnih nalog in izpolnjevanje svojih dolžnosti na področju servisiranja registriranih uporabnikov. Uporabljamo tako oblikovane zaščite, da varujejo zaupnost in varnost podatkov o registriranih uporabnikih.

Omejujemo razkrivanje podatkov o registriranih uporabnikih

Osebne (in druge) podatke o registriranih uporabnikih razkrijemo samo na podlagi dovoljenja tistega uporabnika, na katerega se podatki nanašajo, ali če tako določa zakon.

Ta načela glede zasebnosti podatkov veljajo tudi za naše poslovne odnose

Svoje poslovne partnerje spodbujamo, da ustrezno poskrbijo za podatke o svojih strankah, tako da sprejmejo stalne in učinkovite politike in prakse na področju zasebnosti podatkov, vključno z izbiro "zavrnitve" pri prodajnih ponudbah za stranke. Poleg tega aktivno sodelujemo v poslovnih združenjih, kjer se zavzemamo za razvoj celovitih politik in izvedbenih strategij na področju zasebnosti podatkov.

 

Abanka in povezane družbe lahko obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ali če imajo za obdelovanje osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.

Zavarovanje prostorov

Prostori, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, so varovani z organizacijskimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do osebnih podatkov.

Komunikacijske mreže

Osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim osebam preprečujejo prilaščanje ali uničenje osebnih podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino.

 

Komunikacijski kanali med zavarovanimi prostori, ki so prostorsko oddaljeni, so zavarovani pred nepooblaščenim pristopom.

Pri osebnih podatkih, ki se prenašajo po komunikacijskih kanalih ali fizično na magnetnih medijih in so v času prenosa izven prostorov Abanke in povezanih družb, je zagotovljena nečitljivost z ustreznimi kriptografskimi metodami.

Zunanji uporabniki podatkov

Abanka in povezane družbe smejo posredovati zbirke osebnih podatkov zunanjim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zunanji uporabniki lahko uporabljajo pridobljene podatke samo za namene, določene z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne smejo posredovati drugim uporabnikom.

 

Abanka in povezane družbe lahko posredujejo osebne podatke osebi, ki ni uporabnik osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov, samo, če ta namerava uporabljati osebne podatke za statistične ali znanstveno raziskovalne namene, v obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznikov.

Brisanje osebnih podatkov iz zbirke

Osebni podatki se lahko shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani.

 

Po izpolnitvi namena iz prejšnjega odstavka se osebni podatki zbrišejo iz zbirke osebnih podatkov ali blokirajo, če z zakonom za posamezne vrste osebnih podatkov ni določeno drugače.

Pri brisanju osebnih podatkov iz računalniških medijev se uporabi metoda brisanja podatkov, ki onemogoča obnovitev vseh ali dela brisanih podatkov.

Pravice posameznika

Abanka in povezane družbe morajo na zahtevo registriranega uporabnika spletnega portala:
 • omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
 • posredovati seznam tistih, katerim so bili v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
 • omogočiti vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka podatkov, in metodo obdelave.

Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Abanki kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov.

Kaj so piškotki (web cookies)?

Piškotki so majhne znakovne datoteke, ki jih spletno mesto pošlje brskalniku in se shranijo na trdem disku. V piškotkih ne shranjujemo vaših osebnih podatkov. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov Google Analytics.

Zakaj uporabljamo piškotke?

Piškotke uporabljamo zato, ker želimo izboljšati vašo uporabniško izkušnjo pri uporabi naših spletnih mest, saj jih lahko prilagodimo po meri spletnih obiskovalcev.

Katere piškotke uporabljamo?

Spletna stran uporablja osnovne piškotke, ki omogočajo upravljanje s spletno stranjo.

Zaradi izboljšanja uporabniške izkušnje uporabljamo tudi nekatere druge funkcijske piškotke, ki omogočajo, da si spletno mesto shrani določene nastavitve, če in kadar jih izvedete, na primer, če spremenite velikost pisave na spletnem mestu (se bodo te nastavitve shranile in prikazale ob naslednjem obisku), ali če ste registrirani uporabnik in želite, da si spletno mesto zapomni vašo prijavo. Enako velja tudi, če sodelujete v anketi.  

Piškotki spletne strani

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
ASPSESSIONID Skrbi za upravljanje s spletno stranjo Ob zaprtju brskalnika Abanka  d.d.

Piškotki za merjenje obiskanosti spletnih strani

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Inc
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Inc
_utmc Statistika ogledov spletne strani Ob zaprtju brskalnika Google Inc
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Inc

Kako onemogočiti piškotke?

Če se ne strinjate z uporabo piškotkov Google Analytics, v spodnji pasici kliknite na gumb Zavrni.

Nastavitve lahko v svojem brskalniku tudi spremenite.

Vaš spletni brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvesti, kadar se na brskalnik namesti piškotek, oziroma tudi tako, da zavrne ali sprejme vse piškotke.